Προσωπικά Δεδομένα

Από τις 25/5/2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία  των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR-General Data Protection Regulation- 2016/679 )της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντικείμενο του κανονισμού αυτού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων .

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία για εμάς .

Γι αυτόν τον λόγο και η επιχείρησή μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της συνεργασίας ενημέρωσης και επικοινωνίας που έχουμε αναπτύξει .

Η κάθε ενέργειά μας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό  πλαίσιο που διαμορφώνει ο νέος κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων .

Ποτέ δεν θα πουλήσουμε, νοικιάσουμε ή διανείμουμε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο,ή δημοσιοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Στα πλαίσια της σχέσης ενημέρωσης και επικοινωνίας που έχουμε αναπτύξει  σας παρακαλούμε όπως μας δηλώσετε γραπτώς την συναίνεσή σας, ως προς την δυνατότητα διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ,

προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της ως ανωτέρω σχέσεως .

Εάν επιλέξετε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα ή να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων ,τα οποία μας έχετε ήδη παράσχει, πάντα στα πλαίσια εκπλήρωσης  κάθε σχετικής και απαραίτητης ενέργειας ενημέρωσης και επικοινωνίας από και προς εσάς στα πλαίσια αυτά ,θα έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά καθ´ οιανδήποτε στιγμή .

Εάν αποφασίσετε να διαγράψετε την εγγραφή σας, η επιχείρησή μας θα μεριμνήσει ώστε τα δεδομένα να απομακρυνθούν.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διατίθενται και δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας.

Η επιχείρησή  μας θα χρησιμοποιήσει όλα τα τεχνικά μέσα και μέτρα ασφαλείας, καθώς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή .

Η επιχείρησή  μας διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη στην χρήση αυτών των πληροφοριών .

Παρακαλούμε για την άμεση απάντησή-συναίνεσή σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή παροχή επιπλέον στοιχείων που μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη ενημέρωσή σας.

Με εκτίμηση

Για την ατομική επιχείρηση

ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ